Σπύρος Ι. Ασδραχάς

Σπύρος Ι. Ασδραχάς

 


1933           Γεννήθηκε στο Aργοστόλι

1960 Πτυχίο Iστορικού Tμήματος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Aθηνών
1965-1967 Yπότροφος του IKY για μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι
1972 Doctoratde 3eCycle (EPHE, VISection - Paris 7) στην Oικονομική και Kοινωνική Iστορία.
1976 Elève diplômé της EPHE, IVe Section.

 

AKAΔHMAΪKEΣΔPAΣTHPIOTHTEΣ

1. Διδασκαλία (Διδακτορικέςσπουδές)

1974-1984 Chargé de Conférences στην EPHE, IVe Section
1976-1977 Chargé deCoursστο Πανεπιστήμιο Paris-IV
1982-1998 Professeur associé στοΠανεπιστήμιο Paris I, Panthéon-Sorbonne. Διεύθυνση DEA και διδακτορικών διατριβών στο πλαίσιο των études Doctorales του Πανεπιστημίου Paris I.
1986-1988 Chargé de Conférences στην EHESS.
1993-2005 Eβδομαδιαία σεμινάρια στο KNE/EIE με θέμα: Προβλήματα οικονομικής ιστορίας, IE'-IΘ'αι.

2. Eρευνητικές δραστηριότητες

1961-1965 Bοηθός έρευνας στο KNE/EIE
1967-1974 Assistant de recherches στην EPHE, VIe Section.
1977-1990 Διευθυντής Eρευνών του Προγράμματος Iστορίας της Eθνικής Tράπεζας της Eλλάδας
1987-1991 Mέλος του Δ.Σ. του Iδρύματος Έρευνας και Παιδείας της Eμπορικής Tράπεζας
1985-1989, 1994-2000 Mέλος της Eπιτροπής Iστορίας του IAEN
1984-1986 Yπεύθυνος  προγράμματος της ΓΓET: Φορολογικοί μηχανισμοί και οικονομία στο πλαίσιο των ελληνικών κοινοτήτων, IZ'-IΘ' αι.
1988-1990 Yπεύθυνος προγράμματος της ΓΓET: Eλλαδικά αστικά συγκροτήματα και ενδοχώρα, IE'-IΘ' αι.: απορρόφηση πλεονάσματος και συστήματα διασυνδέσεων.
1988-2003 Διευθυντής ερευνών στο KNE/EIE

3. Άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες

1983-2005 Συνδιευθυντής του περιοδικού ''Tα Iστορικά''.
   
1985-1990 Aντιπρόεδρος της Δ. Eπιτροπής του Iονίου Πανεπιστημίου.
2004 κ.ε.:

Πρόεδρος των ''Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας''

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Επιλεκτική Εργογραφία

1955    “Ανέκδοτα έγγραφα για τους αρματολούς Κ. Καστανά και Γ. Σταθά”, Νέον Αθήναιον, 1/1 (1955) σ. 26-40.

1955 "Σημείωμα για τον Αντρούτσο", Νέον Αθήναιον, 1/2 (1955), σ. 222-239.

1956 "Ο κλέφτης Ανδρούτσος (μερικές παρατηρήσεις και επανορθώσεις)", Ηπειρωτική Εστία, 5 (1956), σ. 443-446.

1957    Μακρυγιάννης, Απομνημονεύματα, εισαγωγή-σχόλια, Αθήνα 1957, λζ΄+ 598 σ.

1958    “Γύρω από τον αρματολισμό κατά την Τουρκοκρατία και το ’21”, Επιθεώρηση Τέχνης, 7/39 (1958), σ. 107-111.

1961    “Μερικές παρατηρήσεις για το έργο του Παναγιώτη Ζωγράφου”, Ρουμελιώτικο Ημερολόγιο, 1961, σ. 136-144.

1963    “Ιωάννης Δονάς-Πασχάλης (1761-1839). (Δύο άγνωστες νεκρολογίες του)”, Ο Ερανιστής, 1 (1963), σ. 117-127.

1964    “Σουλιώτικα σημειώματα”, Επιθεώρηση Τέχνης, 19 (1964), σ. 174-185.

1964    “Ο χρόνος της φοίτησης του Α. Λασκαράτου στην Ιόνιο Ακαδημία”, Ο Ερανιστής, 2 (1964), σ. 64-67.

1965    (σε συνεργασία με τον Βασίλη Παναγιωτόπουλο), Βιβλιογραφία μονοφύλλων από το Αρχειοφυλακείον Λευκάδος, Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών, Αθήνα 1966, ιζ΄+ 79σ.

1970    “Aux Balkans au Xve siècle: producteurs directs et marché”, Études Balkaniques, 6/3 (1970), 36-69.

1971 "Faits économiques et choix culturels. Υ propos du commerce du livre entre Venise et la Méditerranée orientale", Studi Veneziani, 13 (1971), σ. 587-621.

1972 Patmos entre l'Adriatique et la Méditerranée orientale pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, d' après les registres de Pothitos Xénos, Paris, 1972 {διδ. διατρ. EPHE, VΙe Section – Paris 7, δακτυλ.], XIII+440 σ.

1972    "Marchés et prix du blé en Grèce au XVIIIe siècle", Südost-Forschungen, 31 (1972), 178-209.

1972    “Quelques aspects du banditisme social en Grèce au XVIIIe siècle”, Études Balkaniques, 8/4 (1972), σ. 97-112.

1975    “Salaires ruraux et salaires urbains en Grèce à la fin du XVIIIe et au commencement du XIXe siècle, Cahiers de la Méditerranée: La force du travail dans la cité, Nice 1975, σ. 97-110.

1975    “Traditionalismes et ouvertures: le cas d’Ampélakia en Thessalie”, Structures sociales et développement culturel des villes sud-est européennes et adriatiques aux XVIIe-XVIIIe siècles, Bucarest 1975, σ. 215-223.

1975    “Sources et problèmes de l’histoire économique de la Grèce pendant la domination ottomane”, Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études, IVe Section, Paris 1975-1976, σ. 477-499.

1976    “Η Δημοτική στην Ιόνιο Ακαδημία. Τα μαθήματα Φυσικής του Σταματέλου Πυλαρινού, 1827”, Ο Ερανιστής, 13 (1976), σ. 113-129.

1976    "Sources et problèmes de l’histoire économique de la Grèce pendant la domination ottomane": Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études (IVe Section), Paris 1976-1977 σ. 499-529.

1977    “Sources et problèmes de l’histoire économique de la Grèce pendant la domination ottomane": Annuaire de l' École Pratique des Hautes Études (IVe Section), Paris 1977-1978, σ. 433-447.

1977    "Sociétés rurales balkaniques aux XVe-XVIe siècles: mouvements de la population et des revenus", Études Balkaniques, 13(1977), 46-66.

1978    “Μηχανισμοίτηςαγροτικήςοικονομίαςστηντουρκοκρατία (ιε΄-ιστ΄αι.), Θεμέλιο, Αθήνα11978, 21999, 300 σ.

1979    “Η οικονομική δομή των βαλκανικών χωρών στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας, ιε΄-ιθ΄ αι., εισαγωγή-επιλογή κειμένων, Μέλισσα, Αθήνα 1979, 688 σ.

1979"Problems of Ecomonic History of the Period of Ottoman Domination in Greece", Journal of the Hellenic Diaspora, 6/2 (1979), σ. 3-36.

1979   “Fiscalité et monétarisation dans les économies villageoises balkaniques, XVe-XVIe siècles”, Cahiers de la Méditerranée moderne et contemporaine: Actes des «Journées d’études sur la circulation monétaire et les institutions bancaires», Bendor, mai 1979, σ. 113-119.

1981    “Quelques aspects des économies villageoises du début du XIXe siècle”, The Greek Review of Social Research (Aspects du changement social dans la campagne grecque), Athens 1981, σ. 158-179.

1981    Ασδραχά), “Remarques sur la rente féodale: le cas des baronnies de Corfou, XVIe siècle” Travaux et Mémoires (Hommage à Paul Lemerle)-8, Paris 1981, σ. 7-14.

1982 Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, Ιστορία της Ιόνιας Ακαδημίας, έκδοση – εισαγωγή - σχόλια, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Ερμής, Αθήνα 1982, ξδ΄ + 232σ.

        Eλληνική Kοινωνία και Oικονομία, ιη΄ και ιθ΄ αι. (Υποθέσεις και προσεγγίσεις), Νεοελληνικά Μελετήματα 5, Eρμής, Aθήνα 11982, (21988), ιη΄ + 454 σ.

        Iστορική έρευνα και ιστορική παιδεία. Πραγματικότητες και προοπτικές, EMNE- Mνήμων, Aθήνα 1982, 52σ.

―        "Οι οικονομικές προϋποθέσεις" [της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής], Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, 1, Μέλισσα, Αθήνα 1982, 14-20.

1983    Zητήματα Iστορίας, Θεμέλιο, Aθήνα 11983, 21999,  284σ.

1984    “Una città liquida: l’Archipelago greco” ΙΙ sezione del II Convegno Internazionale di studi. «La salvaguardia delle città storiche in Europa e nell’ area mediterranea, Bologna [1984], σ. 139-145 [τοκείμενοσταγαλλικά].

1985    “Le surplus rural dans les régions de la Méditerranée orientale: les mécanismes”, Actes du IIe Colloque International d’Histoire. Economies méditerranéennes: équilibres et intercommunications, XIIIe-XIXe siècles, 2, Athènes 1985, 29-57.

1985    “ΤοελληνικόΑρχιπέλαγος, μιαδιάσπαρτηπόλη” [= ΧάρτεςκαιχαρτογράφοιτουΑιγαίουΠελάγους, Ολκός, Αθήνα 1985, 235-248].

1986      “Revenus ruraux en Grèce pendant la domination ottomane, XVe-XVIe siècles”, Studia Historica Gadensia 267 (1986), σ. 99-109.

1986    “La rivoluzione greca: una sintesi storica” Risorgimento greco e filellenismo italiano, Edizioni del Sole, Roma 1986, σ. 73-80.

1988    Oικονομία και νοοτροπίες, Νεοελληνικά Μελετήματα 10, Eρμής, Aθήνα 1988, 260σ.

  “Nησιωτικές κοινότητες: οι φορολογικές λειτουργίες”, Tα Iστορικά 8(1988), 3-36· 9(1988), σ. 229-258.

1991    “Kαλλιεργητικές μονάδες καί πραγματικές καλλιέργειες στην τουρκοκρατία” Tα Iστορικά, 14-15 (1991), σ. 73-82.

1992    (σε συνεργασία με την Αικατερίνη Ασδραχά), “Παρατηρήσεις για τα όρια και τους οικισμούς της Βαγενιτίας”, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου για το Δεσποτάτο της Ηπείρου, Άρτα 1992, σ. 239-246.

1992    Σχόλια, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1993, 218 σ.

1993    “Από τα μείζονα θέματα στις συναντήσεις” Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/ΕΙΕ, Επιστημονική συνάντηση στη μνήμη του Κ.Θ. Δημαρά, Αθήνα 1994, σ. 223-227.

1994    (σε συνεργασία με την Αικατερίνη Ασδραχά), Βελεχατούια”, Ροδωνιά. Τιμή στον Μ. Ι. Μανούσακα, 1, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 1994, σ. 37-44.

1994    “Οι αναγραφές και ο κόσμος τους” [= Ε. Concina και Αλίκη Νικηφόρου-Testone, Κέρκυρα: Ιστορία, Αστική ζωή και Αρχιτεκτονική, 14ος-19ος αι., Κέρκυρα 1994, σ. 85-93.

1995    Ιστορικά απεικάσματα, Θεμέλιο, Αθήνα 1995, 270 σ.

1995    “Αναμορφώσεις ή ο Νέος Ιατρός”, Νεοελληνική Παιδεία και Κοινωνία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου αφιερωμένου στη μνήμη του Κ. Θ. Δημαρά, επιμέλεια Δ. Αποστολόπουλου, ΟΜΕΔ, Αθήνα 1995, σ. 267-284.

1995    “Από τους ορίζοντες της τοπικής ιστορίας”, Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου Επτανησιακού Πολιτισμού. Από την τοπική ιστορία στη συνολική: το παράδειγμα της Λευκάδας, 15ος-19ος αι., Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 1996, σ. 433-437.

  "Rendita feudale e rendita fondiaria a Corfù all’ epoca della dominazione veneziana", [= Massimo Costantini και Aliki Nikiforou (a cura di –), Levante Veneziano. Aspetti di storia della Isole Ionie all’ epoca della Serenissima, Bulzoni Editore, Roma 1996, σ. 21-37.

1995    Aπό το χώρο στις ανθρώπινες σχέσεις. Τα κερκυραϊκά Φέουδα (Συνοδευτικό έντυπο ομώνυμης κασέττας-video του ΚΝΕ), Αθήνα 1996, 30 σ.

1995    “Τα είδωλα των ανθρώπων και των τόπων”, Η Θεσσαλονίκη του 18ου αιώνα, Θεμέλιο, Αθήνα 1996, σ. 11-16 και 17-22 (και στα αγγλικά).

1997    “Λέανδρος Βρανούσης, 1921-1993: οι δύο ιστορίες”, Ο Ερανιστής, 21 (1997), σ. 9-14.

1998    "Agricoltura e rapporti di proprietà", [= M. Costantini (a cura di –), Il Mediterraneo Centro-οriantale tra vecchie e nuove egemonie, Bulzoni Editore, Roma 1998, σ. 127-132.

  Ο Παναγιώτης Κονδύλης και ο ελληνικός Διαφωτισμός", Tα Ιστορικά, 28-29/15 (1998) σ. 290-292.

  (σε συνεργασία με την Αικατερίνη Ασδραχά), Les paysans dans les fiefs de Corfou XIVe-XVe siècles” Ευψυχία. Μélanges offerts à Hélène Ahrweiler, Byzantina Sorbonensia-16, Paris 1988, σ. 17-34.

1999    "Οικογενειακά μορφώματα και τιμαριωτικές καταστιχώσεις", Τα Ιστορικά 30 (1999) σ. 3-16.

1999    “Τεκμήρια της Ελληνικής Αντίστασης”, Αρχειοτάξιο, 1 (1999), σ. 69-71.

2001    “Ο Σεραφείμ Μάξιμος ως ιστορικός της γενεαλογίας της ελληνικης κεφαλαιοκρατίας”, Αρχειοτάξιο, 3 (Μάιος 2001), σ. 60-64.

2001    “Άλκης Αγγέλου, 1917-2001”, Ο Ερανιστής, 23 (2001), σ. 9-14.

―        “Μνήμη Ruggiero Romano (Φέρμο 1923 - Παρίσι 2002)”, Τα Ιστορικά 35/18 (2001), σ. 242-245.

2002    “Ο Ελληνικός νησιωτισμός: οι γενικοί χαρακτήρες” [= Γιώργος Τόλιας, Τα νησιολόγια. Η μοναξιά και η συντροφιά των νησιών, Ολκός, Αθήνα 2002], σ. 164-176.

2002    “Τα χαρακτηριστικά του Κάλβου”, Τα Ιστορικά, 19/36 (2002), σ. 212-222.

2002    “Αιτούμενα της ιστορίας: οι μεταμορφώσεις της αναγκαιότητας”, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 30 χρόνια, Αθήνα 2002, σ. 117-123.

2003   (με τη συνεργασία των Ν.Ε. Καραπιδάκη, Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Ευτυχίας Δ. Λιάτα, Άννας Ματθαίου, Μ. Sivignon, Tr. Stoianovich), Ελληνική οικονομική ιστορία, ΙΕ΄-ΙΘ΄ αιώνας, 1-2, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2003, 794+456 σ.

2003   Πατριδογραφήματα, Προλεγόμενα Δημητρίου Χ. Σκλαβενίτη, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2003, 450 σ.

2003   “Αλληλογραφία και αφήγηση: διοικητικές αυθεντίες και διωκόμενοι (18ος-αρχές 19ου αι.)”, Ο Πολίτης, τεύχος 109 (Μάρτιος 2003), σ. 43-47.

2003   “Νεότερος ελληνισμός και Ευρώπη: ορισμένα αυτονόητα”, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Ευρώπη και ελληνισμός, Αθήνα 2003, σ. 35-43.

2003   “Ο ακατάδεχτος ανιψιός και ο πλούσιος θείος: ο ιστορικός χρόνος της Λαογραφίας”, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Το Παρόν του παρελθόντος. Ιστορία, Λαογραφία, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Αθήνα 2003, σ. 277-283.

2003   “Μιά εσωτερική διαδρομή”, Τα Ιστορικά, 20/39 (2003), σ. 276-279.

2003   “Το σχέδιο” [του βιβλίου Ελληνική οικονομική ιστορία, ιε΄-ιθ΄ αι.], Τα Ιστορικά, 20/39 (2003), σ. 497-502.

2004   “Προβλήματα των επτανησιακών σπουδών και η θεματική του Ζ΄ Πανιονίου Συνεδρίου”, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, Λευκάδα 26-30 Μαΐου 2002. Πρακτικά, 1, Αθήνα 2004, σ. 67-75.

2004   “Τρεις εικόνες θανάτου, Candia 1592”, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Ελληνικός αστικός χώρος, Αθήνα 2004, σ. 291-301.

2004   “Δυνατότητες μιας επτανησιακής ιστορικής δημογραφίας”, Εταιρεία Λευκαδικών μελετών, Ζ΄ Πανιόνιο Συνέδριο, Λευκάδα 26-30 Μαΐου 2002, Πρακτικά, 2, Αθήνα 2004, σ. 283-288.

2004   “Νησιωτικές οικονομίες και κοινωνίες” [= Σ. Ασδραχάς, Α. Τζαμτζής, Τζ. Χαρλαύτη (επιμ.), Ελλάδα της θάλασσας, Μέλισσα, Αθήνα 2004], σ. 69-84.

2004   “Η θεματική του Συνεδρίου. Τα κεκτημένα και οι προβολές τους”, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Δ΄ Συνέδριο Ιστορίας. Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, 1, Αθήνα 2004, σ. 27-34.

2004   “Από την αναφορά στο οικονομικό προς μια οικονομική ιστορία των κατακτημένων”, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας. Ιστοριογραφία της νεότερης Ελλάδας 1833-2002, 2, Αθήνα 2004, σ. 331-342.